Un kuidada di katibu na Korsou, Boneiru y Aruba tabata wordu yama bomba.